Cabrio® Top

Врвен повеќенаменски фунгицид за сузбивање на причинителот на племеница (Plasmopara viticola), пепелница (Uncinula necator) кај виновата лоза, како и на други економски значајни болести кај виновата лоза.

SKU: 11122-kod-scu-shifra na proizvod-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Category: Tags: ,

Преглед на бенефити

Предности од примената на фунгицидот Cabrio® Top:

  • Одлично делува против причинителот на племеница и пепелница кај виновата лоза
  • Обезбедува подеднакво добра заштита на листот и гроздот на виновата лоза. Препаратот има долго резидуално делување
  • Нема опасност од испирање од дожд
  • Не пројавува фитотоксичност за листот и гроздот
  • Нема негативно влијание врз ферментацијата и вкусот на грозјето и виното
  • Одлична селективност на сите тестирани сорти винова лоза

Симнувања

Производител: